Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden www.kristallenshop.nl  onderdeel van Anima Una

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Anima Una,
www.anima-una.nl, www.kristallenshop.nl  hiernaar te noemen als Anima Una  zijn deze voorwaarden van toepassing.

1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst/aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Anima Una zijn vrijblijvend, aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer de koper de order in het beveiligde gedeelte heeft bevestigd.

2.3 Typefouten en vergissingen bij het plaatsen van een bestelling komen geheel voor risico van de koper.

2.4 De factuur/orderbevestiging wordt direct na het plaatsen van de bestelling verstuurt naar het door de koper opgegeven e-mailadres.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief behandeling- en verzendkosten.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie van de levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden via iDeal, Paypal of vooruitbetaling op onze Nederlandse Bankrekening na overleg,  of contant bij afhalen (pinnen is niet mogelijk). Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Anima Una.

3.4 Bij betaling vooraf per Bank heeft de koper 8 dagen na de besteldatum om het verschuldigde factuurbedrag van de bestelling over te maken. Indien de koper niet binnen acht (8) dagen betaald heeft Anima Una het recht om de order te annuleren zonder hiervan de koper op de hoogte te stellen.

3.5 In geval van niet-tijdige betaling is Anima Una bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 4. Levertijd
4.1 Bestelde producten bij Anima Una worden zo snel mogelijk verstuurd (maandag t/m vrijdag). De door Anima Una opgegeven levertijden op de website worden zo veel mogelijk toegepast maar blijven indicatief. De koper kan hieraan geen rechten ontlenen.

4.2 De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

4.3 Indien koper aan Anima Una schriftelijk opgave doet van een adres, is Anima Una gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan Anima Una schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

4.4 De leveringstijd van een bestelling bedraagt maximaal 4 werkdagen. Mocht door welke reden dan ook de leveringstermijn niet gehaald worden dan zal Anima Una de koper hierover telefonisch of per e-mail informeren. In overleg met de koper kan de levertermijn verlengd worden.

4.5 Alle producten worden pas verstuurd na ontvangst van de betaling van de bestelling. In overleg met Anima Una kan hiervan worden afgeweken.

4.6 Indien de koper er voor kiest om de bestelling af te halen tegen contante betaling,  ontvangt de koper telefonisch of per e-mail bericht op welke dag en tijdstip de bestelling klaar ligt om afgehaald te worden.

5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 Ruilen en Recht van retour; De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Binnen deze termijn kan de koper de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. De koper heeft het recht het product(en) binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Anima Una te retourneren. Het aankoopbedrag wordt terugbetaald op het door de koper opgegeven rekeningnummer met aftrek van de gemaakte behandeling- en portokosten. De kosten voor het retourneren van de bestelling/product(en) zijn voor rekening van de koper.

5.2 Voorwaarden voor retourneren:
- Het product mag niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn.
- Het product moet onbeschadigd en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.

5.2 Uitgesloten van retourzendingen zijn:
- Producten die volgens opgave van de koper zijn gemaakt of ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de koper.
- Producten die in opdracht van de koper speciaal zijn besteld.
- Alle goederen waarvan de (plastic)verpakking/verzegeling door u is verbroken.

5.3 Bij iedere retourzending dient Anima Una voor de verzending schriftelijk (per e-mail) hiervan op de hoogte te worden gesteld door de koper.

5.4 Het crediteren van het vooruit betaalde aankoopbedrag van de retourzendingen aan de koper geschied binnen 30 dagen.

5.5 Anima Una stuurt bij het verzenden van iedere (na)levering een bevestiging hiervan naar het door de koper opgegeven e-mail adres. Ingeval van pakket post ontvangt de koper de Barcode van de zending, zodat de zending kan worden gevolgd op www.tracktrace.nl  Anima Una  is niet aansprakelijk voor het eventueel niet ontvangen van deze e-mail door de koper. 

5.6 Indien de koper de bestelling niet binnen drie (3) dagen heeft ontvangen na het versturen van de producten en de leveringsmail (zie 5.5) dient de koper direct contact op te nemen met Anima Una. Wanneer de koper na drie (3) dagen na het versturen van de bestelling meldt dat een levering niet is ontvangen, is Anima Una niet verplicht om de bestelling opnieuw te versturen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de koper. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op koper over.

Artikel 7. Communicatie
7.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Anima Una, is Anima Una niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Anima Una.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Anima Una ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder Anima Una gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Anima Una kan worden toegerekend zoals: bijvoorbeeld bij technische/provider problemen of door fouten van derden als vervoerders of creditcardmaatschappijen. Dit omdat Anima Una niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1 Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld auteursrechten welke, rusten op de door Anima Una geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.2 Anima Una garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Privacy/veiligheid
10.1 Anima Una respecteert de privacy van alle kopers. Anima Una gebruikt de koper- gegevens uitsluitend voor het afhandelen van de bestelling. Alle kopergegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

10.2 Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen.

10.3 Anima Una geeft de kopergegevens, met inbegrip van adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de koper. De koper kan deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die door Anima Una inschakelt worden voor de uitvoering van de orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.
 
Artikel 11. Diversen
11.1 Wanneer door Anima Una korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Anima Una deze Voorwaarden soepel toepast.

11.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Anima Una in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Anima Una vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.3 Anima Una is bevoegd om bij de uitvoering van geplaatste bestelling(en) door koper gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Anima Una website isn bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze kopers. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Artikel 13. Geschillen en klachten
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13.3 Een klacht dient schriftelijk via post, e-mail door de koper gedaan te worden. Anima Una reageert binnen dertig (30) dagen met een eventueel passende oplossing of reactie.

Artikel 14. Copyrights
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze kopers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Anima Una is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Artikel 15. Merken
Het is niet toegestaan onze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Artikel 16. Garantie en aansprakelijkheid
16.1 Anima Una garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

16.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 

16.3 Anima Una is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Anima Una. Anima Una is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

16.5 Indien Anima Una, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

16.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Anima Una zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

16.8 De Koper is gehouden Anima Una te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Anima Una mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan Anima Una te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantie aanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Anima Una zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

16.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. 
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie. 

 

Artikel 17. Contact

Anima Una.
Keurvorststraat 8
6584 EH  Molenhoek

Netherlands

Mob. 0031 (0) 6-5156 7101
Anima-una@telfort.nl

 

Versie 01-02-2014